Ku Harap Petunjuk-Mu

Selasa, 24 Januari 2012 01:09

Ku harap petunjukMu
Dalm hening spi rindu hti trtawa
Rnungkn sikp dmi asa d da”
Jauh sudh q dr pncerahnMu
Jejk langkh hitm,q tapki sndri(Klimen, kumpulan-puisi.com/rha)

Komentar